Afasi, dysfagi og dysartri

Afasi

Afasi er en ervervet språk- og kommunikasjonsvanske som skyldes en skade i hjernen etter hjerneslag, hjerneblødning eller traume mot hodet. Afasi kan gi vansker med å snakke, lese og skrive, regne og forstå hva andre sier. Skadeomfanget og vanskenes uttrykk varierer fra person til person. Vanskene kan f.eks komme til uttrykk gjennom ordletingsvansker, forståelsesvansker eller at personene strever med å få sagt det de ønsker. Ofte er det behov for at språkferdighetene læres på nytt eller holdes ved like.

For enkelte som har afasi er bevegeligheten rammet etter skaden, slik at det kan være behov for tilrettelagt logopedbehandling der man bor. Logopedene hos Meek & Schjelderup kan tilby behandling hjemme hos klienten, dersom det er behov for det.

Grupper

Vi tilbyr grupper for personer med Afasi våren/sommeren 2018. Behandlingen er evidensbasert, som betyr at forskning viser at denne behandlingen kan ha god effekt for personer med enkelte utfall etter afasi (f.eks at det kan ha effekt for de som ikke har forståelsesvansker, men som opplever mye ordleting i talen sin). Vi følger metoden «CIST». Les mer om metoden her. (Informasjon fra Sunnaas Sykehus. Vi følger de samme prinsippene)

Vi har deltatt på kurs, samt hospitert for å kunne gi best mulig behandling for våre klienter.

 


 


Dysfagi

Dysfagi er betegnelsen på vansker eller ubehag ved spising og drikking (spise- og svelgevansker).

Dysfagi kan ha ulikt opphav, f.eks;

  • Hjerneslag
  • Hodeskade
  • Hjernesvulst
  • Parkinsons sykdom
  • Huntingtons sykdom
  • Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
  • Senil demens
  • Multippel sklerose (MS)
  • Kreft (f.eks kreft i tungerot, munnhule, svelg…)

Våre mål er at klienten gjennom trening sammen med logoped etterhvert skal føle seg trygg i spisesituasjonen, være komfortable i måltidsituasjoner med andre (f.eks i selskap) og kunne spise mest mulig variert mat.


 

Dysartri

Dysartri gir utydlig tale, og er et symptom som kan skyldes at funksjonen i nervene og/eller musklene som styrer tungen og leppene er forstyrret. Årsaken kan f.eks være hjerneslag/drypp, MS, Parkinsons sykdom eller Cerabral Parese.

Behandling hos logoped kan innbære trening av musklene involvert i tale, artikulasjonstrening, bevisstgjøring med tanke på kvaliteten på tale, støtte til selvkorrigering, og/eller strategier som kan kompensere for vansken. Enkelte vil ha behov for kommunikasjonshjelpemidler, og vil få hjelp av logoped til å finne egnet utstyr.