SPRÅKVANSKER

Språkvansker
  • vansker med talespråk (ordforråd, vansker med grammatikk, ordletingsvansker)
  • vansker med språkforståelse (forståelse av ord og setninger). Dette kan vise seg ved at man skårer dårligere på tester for språkforståelse enn det som er forventet ut fra personens alder.
  • vansker med å forstå og å bruke språklydsystemet (fonologiske vansker). 


Uttalevansker

Dersom man har vansker med å uttale lydene i ord riktig kan det være snakk om artikulatoriske vansker. 

De vanligste uttalevanskene som kan vise seg hos barn i barnehagealder og tidlig skolealder, er vansker med J, K, G, L, R og S. Man kan også streve med andre språklyder.

  • K/G-lyd er ventet å være mestret ved ca 5-årsalder.
  • R-lyd er ventet å være mestret ved ca 6-årsalder.
  • S-lyd er ventet å være mestret ved ca 7-årsalder
  • Øvrige språklyder er ventet å være mestret før fylte 5 år.

Det tar ofte kort tid for barnet å mestre å uttale selve språklyden etter logopedisk behandling. Å innføre den nye språklyden til dagligtalen kan for mange ta tid, og kan kreve at man får tett logopedisk oppfølging i en periode.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Noen har behov for alternative kommunikasjonsformer til talespråket for å gjøre seg forstått, da de av ulike årsaker ikke har et fullverdig talespråk. ASK er en samlebetegnelse for kommunikasjonsformer som erstatter talen (alternativ kommunikasjon) og kommunikasjonsformer som skal være til støtte til talen dersom den f.eks er utydelig eller forsinket (supplerende kommunikasjon). ASK kan innebære bruk av hjelpemidler (det være seg talemaskiner og kommunikasjonsbøker) eller Tegn til tale, hvor brukeren og nærpersonene bruker kropp, mimikk, gester og tegn i kommunikasjonen.

For at ASK skal være vellykket er det behov for at både bruker og nærpersonene rundt brukeren får tilstrekkelig innføring og opplæring i den valgte kommunikasjonsformen, og mange ønsker også jevnlig oppfølging fra logoped etter oppstart av ASK.

Lese- og skrivevansker

Personer som strever med lesing og skriving kan ha dysleksi. Dysleksi kjennetegnes av vansker med å avkode ord riktig, og at det er vanskelig å oppfatte og skille språklyder fra hverandre. Det kan også være utfordrende med rettskriving. Andre som strever med lesing og skriving har ikke nødvendigvis dysleksi, men kan likevel ha behov for utredning og tiltak.

Vi tilbyr utredning for lese- og skrivevansker, veiledning for videreutvikling av lese- og skriveferdigheter og råd om tekniske hjelpemidler for barn, unge og voksne.
Flere av våre logopeder er sertifisert i LOGOS.