Om oss

Logopedene Meek & Schjelderup består av fire logopeder. Logopedene har henholdsvis mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi fra Universitetet i Oslo, og mastergrad i logopedi fra NTNU, Trondheim. Alle er medlemmer av norsk logopedlag (MNLL), en organisasjon for logopeder som arbeider  i samsvar med de lover og regler som gjelder for «The International Association of Logopedics and Phoniatrics» (IALP).

Logopedene i Meek & Schjelderup har sin bakgrunn blant annet fra logopedisk arbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnehager, og bufetat – og jobber nå med klienter i alle aldre.


Hilde Schjelderup


Hilde er fra tidligere utdannet barnehagelærer (med vekt på flerkulturalitet og norsk som andrespråk), og har erfaring som pedagogisk leder i barnehage tilrettelagt for barn med hørselsvansker.

Hilde har tidligere arbeidet i PPT med logopedisk utredningsarbeid og behandling for barn mellom 0-18 år. Hun har erfaring med alternative og supplerende kommunikasjonsformer.

Hilde skrev masteroppgave om den norske normeringen av KiddyCAT, et kartleggingsverktøy som skal måle barns tanker og holdninger til egen tale.


Silje Haukdal


Silje-Haukdal

Silje har tidligere jobbet i Bufetat, med ungdom i alderen 13-18 år. Hun har også erfaring fra å jobbe i barnehage, hvor hun blant annet hadde spesialpedagogiske oppgaver knyttet til flerspråklige barn med norsk som andrespråk og barn med sosiale utfordringer knyttet til lek og samspill med andre barn.

Silje skrev masteravhandling om stamming hos førskolebarn – fra foreldres perspektiv.


Nina Persson Meek


Nina er fra tidligere utdannet med en bachelor i pedagogikk og et år med spesialpedagogikk.

Nina har erfaring fra å jobbe som logoped i barnehage, hvor hun har jobbet med flerspråklige barn for å styrke deres andrespråk norsk. Hun har også jobbet med barn i alderen 3-6 år med utfordringer som omhandler blant annet stamming, uttale og forsinket språkutvikling.

Nina skrev masteroppgave om unge voksne som stammer, og opplevelsen de hadde av hvordan deres tanker og følelser ble møtt i behandling hos logoped.


Marthe Hoff


 

Sertifiseringer og kurs

Vi deltar jevnlig på kurs og tar sertifiseringer for å holde oss oppdatert på fagfeltet og for å kunne tilby best mulig behandling.

Sertifiseringer

 • LIDCOMBE, program for behandling av stamming hos førskolebarn.
 • Palin PCI- Palin Parent Child Interaction Therapy for children under seven who stammer. Program for behandling av stamming hos førskolebarn.
 • WISC, Wechlsers Intelligens Scale for Children.
 • LOGOS, test for utredning av dysleksi og andre lese- og skrivevansker for mennesker i alle aldre.
 • TALK TOOLS/OPT (nivå 1 og 2)
 • LSVT, stemmebehandling for personer med parkinson sykdom

Kurs, fagdager og seminar

Taleflyt

 • «Stammebehandling- internasjonale perspektiver.» The International Fluency Association (IFA), Statped sørøst, Oslo. 08-09.02.2019 Jane Harley- Acceptance Commitment Therapy for children who stammer. 08.02.2018. Ross Menzies- Practical methods for managing anxiety in adults who stutter. 09.02.2018.
 • «Intensive Modification Stuttering (IMS): A non-avoidance
  treatment program for adolescents and adults», Hartmut Zückner, NLLS sommerkonferanse, Fornebu, 07.06.18
 • «Acceptance Commitment Therapy for children who stammer», Jane Harley, Statped Sørøst, 08.02.18
 • «Practical methods for managing anxiety in adults who stutter», Ross Menzies, Statped Sørøst, 08.02.18
 • «Lidcombe», behandlingsprogram for tidlig stamming, Statped Midt, 31.08.17 og 01.09.17
 • «New Directions in Stuttering Therapy» Barry Guitar, Universitetet i Oslo, 04.09.17
 • «Stamming i et kognitivt perspektiv. CBT (Cognitive Behaviour Therapy) i stammebehandling.» Stine Brubakk. Fagdag, Hedmark Logopedlag, Hamar. 13.01.2015

Artikulasjon, munnmotorikk, og spise- og svelgevansker

 • «Dysphagia workshop.» Susan Balandin. Kurs v/Universitetet I Tromsø. 26-28.10.2018.
 • Dysartri- bedömning och intervention.» Lena Hartelius. Kurs v/Trøndelag Logopedlag. Trondheim. 04.10.2018
 • “Artikulasjonstrening- med fokus på de som har et annet morsmål.» Ingebjørg Skaug. Fagdag, Trøndelag Logopedlag, Trondheim. 19.04.2018.
 • «Functional assessment and remediation of tots» (Stramme leppe- og tungebånd), Lori Overland, Barnas språksenter, Oslo, 26.04.18
 • «A functional assessment of oral sensory motor/feeding disorders», Lori Overland, Barnas språksenter, Oslo, 25.04.18

 • «Oral placement therapy/Talk Tools», nivå 2, 18. – 19.01.18
 • «Oral placement therapy/Talk Tools», nivå 1, 02. – 03.11.17 
 • «Munnmotoriske forutsetninger for spise og tale» Letsip/Castillo Morales. Trondheim, 19.10.17
 • «Innføring i PROMPT metodikken.» Karin Brinkmann. Kurs, Hedmark Logopedlag, Lillehammer. 17.01.2017.
 • «Oralmotorisk kurs» Letsip, Trøndelag Logopedlag, Stjørdal, 13.09.16
 • «Praktisk artikulasjonstrening» Cochletten, Trondheim, 13.04.16
 • «SVANTE-N. Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker» Statped Midt, 21.01.16.
 • «Språklydvansker – hva er det og hva gjør vi?» Statped Sørøst, 16.11.16

Språkvansker/lesevansker

 • «What is DLD: heterogeneity in developmental language
  difficulties?», Maggie Snowling, NLLs Sommerkonferanse, Fornebu, 08.06.18
 • «Sertifiseringskurs i Reynells språktest», Lesesenteret, UIS, 13.-14.04.18 
 • «Språkvansker og dysleksi: Ulike vansker eller to sider av samme sak?» Statped Sørøst, 23.05.17.
 • «Grep om begreper- en metodikk for begrepslæring.» Fagdag, Trøndelag Logopedlag, Stjørdal. 31.03.2017.
 • «Auditive prosesseringsvansker- APD». Kurs, Statped Midt, Heimdal. 03.05.2017.
 • «Språkvansker – hva er det og hva gjør vi?» Statped Sørøst, 15.11.16
 • «Kartleggingsverktøy TROG 2 og BPVS 2» v/Statped Midt, Fagtorg PPT, 24.08.16
 • «Kartlegging av kommunikasjon hos førskolebarn» v/Statped midt, Fagtorg PPT, 23.08.16
 • «Skolering i FLORO» (kartlegging av ferdigheter som er knyttet til lesing og lesevansker hos elever med minoritetsspråklig bakgrunn) Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Støren, 11.11.15 og 24.11.15
 • «Grep om begreper» Trøndelag Logopedlag, Statped Midt, 23.09.15

Tegnspråk, og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

 • «Norsk med tegnstøtte» Statped Midt, 03.10.17
 • «Kartlegging av forutsetninger for å benytte alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)» v/Statped midt, Fagtorg PPT, 23.08.16
 • «Tegnspråkkurs for nybegynnere/lett øvede» 20t, Auglend barnehage tilrettelagt for hørselshemmede, Stavanger, 30.03.-22.06.11

Afasi

 • «Working with patients with Primary Progressive Aphasia», Loraine Obler, NLLs Sommerkonferanse, Fornebu, 08.06.18
 • «Afasi og flerspråklighet», Trøndelag logopedlag, Trondheim, 20.11.17
 • «Afasidagene», (praksisrettet kurs om afasi), Statped sørøst, Oslo, 26.-27.10.17
 • «CIST» (en metode for å trene opp språkfunksjonen etter ervervet hjerneskade – taletrening som foregår i grupper), St. Olavs Hospital, avd. Fys. med. Lian, Trondheim, 25.10.17
 • Hospitering CIST-gruppe,  ved Fys. med. Lian, 14.11.18
 • «PALPA» (psykolingvistisk testbatteri), Nordland logopedlag, Nord universitet, 27.-28.09.17

Stemme

 • «Principer för arbete med røstproblem», Jenny Iwarsson, NLLs Sommerkonferanse, Fornebu, 08.08.18
 • «Psykososialt perspektiv på stemme: stemme – kropp – pust»,  Regionalt stemmenettverk,  Statped, 02.03.18