AFASI, DYSFAGI OG DYSARTRI

Afasi

Afasi er en ervervet språk- og kommunikasjonsvanske som skyldes en skade i hjernen etter hjerneslag, hjerneblødning eller traume
Afasi kan gi vansker med å snakke, lese og skrive, og forstå hva andre sier. Skadeomfanget og vanskenes uttrykk varierer fra person til person og vanskene kan  komme til uttrykk gjennom ordletingsvansker, forståelsesvansker eller at personene strever med å få sagt det de ønsker. Ofte er det behov for at språkferdighetene læres på nytt eller holdes ved like.

For enkelte som har afasi er bevegeligheten rammet etter skaden, slik at det kan være ønskelig for tilrettelagt logopedbehandling i hjemmet .
Våre logopeder kan tilby behandling hjemme hos klienten, dersom det er behov for det.

Dysfagi

Dysfagi er betegnelsen på nedsatt svelgfunksjon og svelgevansker.

Dysfagi kan ha ulikt opphav:

  • Hjerneslag
  • Hodeskade
  • Hjernesvulst
  • Parkinsons sykdom
  • Huntingtons sykdom
  • Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
  • Multippel sklerose (MS)
  • Kreft i munn- og halsområde (operative arr og stråleskader)
  • Nedsatt tungefunksjon

Dysartri

Dysartri gir utydelig tale, og er et symptom som kan skyldes at funksjonen i nervene og/eller musklene som styrer tungen og leppene er forstyrret. Årsakene kan være hjerneslag/drypp, MS, Parkinsons sykdom eller cerebral parese (CP).